Omdat elke schakel telt

Quality Chain Consulting richt zich op het managen van projecten en het analyseren, trainen en coachen van personen en organisaties .QCC_caption_negatieve_resultaten

Het beste halen uit personeel, leidinggevenden, directie en ondernemer

Quality Chain Consulting B.V. heeft de middelen en ervaring in huis voor de beste analyses en het doeltreffendste traject in coachen.

Projectmanagement in 6 fasen

tekst-bovenin

Quality Chain Consulting gaat stap voor stap door alle fases heen, stelt plannen en planningen op en organiseert zodanig dat de projectdoelstellingen binnen het budget behaald worden.

In Fase 1 worden vragen als: Waarom dit project, is het project haalbaar, wat moet het resultaat zijn en waar liggen de grenzen van het project beantwoord en vastgelegd. Ook wordt het Risico niveau bepaald.
Bij Fase 1 hoort een +100 tot -50% raming.

In Fase 2 worden de technische en bedrijfskundige alternatieven overwogen qua haalbaarheid. Een stappenplanning wordt opgesteld, randvoorwaarden, functionele- en operationele eisen worden bepaald en PFDís worden opgezet. Fase 2 wordt afgerond met een +50 tot -30% begroting of de conclusie Ga niet langs Start maar direct naar Fase 6.

In Fase 3 worden de randvoorwaarden verder uitgewerkt (Project scope) en een voorlopig ontwerp opgesteld inclusief P&IDís. Lange levertijd items worden besteld, aannemers geselecteerd en een +/- 10% begroting opgesteld.

In Fase 4 vindt het gedetailleerde ontwerp plaats en ook de procurement (Inkoop + bewaking levertijden)

In Fase 5 vindt de uitvoering plaats op basis van het ontwerp van een VGWM plan en TRAS. Supervisie vindt plaats tijdens de uitvoering, veiligheidscontroles (PSSR) en aansluitend de inbedrijfstelling. Apparatuur en instrumentatie die van belang is voor onderhoud worden vastgelegd.

In Fase 6 tot slot wordt alles geëvalueerd en geleerde lessen vastgelegd in een eindrapport met eventuele nieuwe mogelijkheden.
Na een jaar wordt een na-controle uitgevoerd en vastgelegd.

Analyseren & Coachen

Uiteraard rijzen er bij u vragen als waarom de ene medewerker een bepaalde functie beter uitvoert dan een andere. Voelt een medewerker zich op zijn gemak of is deze juist in korte tijd bij uw onderneming weggegaan? Waarom voldoet de ene medewerker wel aan uw verwachtingen en voldoet een ander niet?
MDI-Gedragsanalyse geeft een helder en objectief beeld van zowel het natuurlijke gedrag als de reactie op de (werk) omgeving.

Het valt niet mee om drijfveren bij uw medewerkers te achterhalen. Het verwoorden vanuit welke context iemand de wereld bekijkt is moeilijk. Dit noemt men ook wel de verborgen motivatoren. Om er achter te komen wat uw mensen beweegt gebruiken wij de MDI – Werkgerelateerde Drijfveren Analyse.

Aan de slag voor betere resultaten in elk gewenst opzicht

Quality Chain Consulting B.V. heeft de creativiteit en kundigheid om een groep tot een doelgericht team te vormen waarin ieder tot zijn recht komt.

Workshops & Team training

Trainingen en Workshops zijn onder meer mogelijk op het gebied van Communicatie, Presentatie, Commerciële zaken, Leiding geven, Veiligheid en Effectiviteit.

Projectgroepen trainen we op basis van Talenten, Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden.

Voor werkzoekenden verzorgen wij diverse workshops in groepsverband (C.V. opstellen, sollicitatiebrief schrijven en gesprekken voeren).

Weten wat je moet doen en moet laten (doen) op een efficiënte wijze

Quality Chain Consulting B.V. heeft zeer ervaren ondernemerschap en is gericht op kwaliteit op elk niveau.

Als Co-ondernemer trekken we gezamenlijk met u een plan en werken vanuit een duidelijk uitgangspunt volgens een afgesproken pad naar een overeengekomen doel. We ondersteunen bij overnames, fusies van bedrijven of afdelingen, opzetten O.R., cultuurverschuiving, projectmanagement en meer.

Verminderen van ongevallen door vastleggen, bewustmaken en aanpakken van risico’s

Quality Chain Consulting B.V. legt objectief en onafhankelijk vast waar risico’s zijn en evalueert en communiceert eenduidig en helder.

Maatwerk in RI&E dat aan alle gestelde normen en eisen voldoet. Een goede RI&E vormt, samen met het Plan van Aanpak (PvA), wel altijd de basis om onveilige situaties te herkennen, erkennen en voorkomen.

De RI&E / PvA geeft voldoende prikkels om voor uw gehele organisatie een veiliger werkomgeving of werkmethode te creëren.

Het aanleren van feiten, oog krijgen voor omstandigheden en aanpassen van gedrag.

Quality Chain Consulting B.V. maakt op elk functieniveau iedereen bewust dat veilig werken op korte en lange termijn voor mens en bedrijf zinvol is.

Risico = Kans x Effect x blootstellingsduur. We houden de gevolgen voor ogen om ze te vermijden en de kans op, en de effecten van een ongeval te verkleinen. Het bewust maken en veranderen van gedrag vormen hierbij een belangrijke schakel.

Interactieve betrokkenheid in onze cursussen vormt de basis, of het nu gaat om Basis VCA, VOL VCA of andere cursussen.

Het op praktische wijze borgen van Veiligheid voor iedereen op de werkvloer.

Quality Chain Consulting B.V. heeft een zeer ervaren kijk op Veiligheid en integreert het tot meer dan een plicht alleen.

Of het nu gaat om 1 of 2 sterren, wij begeleiden het volledige traject. We genereren geen overbodig papier maar hebben een zeer praktische kijk op certificeren.

Een van de voorwaarden voor certificering is dat uw personeel in bezit is van de benodigde veiligheidsdiploma’s.

Actuele kennis en praktijk worden goed op elkaar afgestemd en na uw certificering verzorgen wij ook het periodieke onderhoud van uw certificering.